GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás dovolujeme informovat o těchto skutečnostech:

 

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

 

ATELIER SAEM, s.r.o., Branická 26/43, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 181231, IČ 26391376

 

Kontaktní údaje:

telefon +420 777 991 566

e-mail: gdpr@saem.cz

 

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

 

V případě, že nás oslovíte přes e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků, nebo námětů. Telefonické hovory nenahráváme a neuchováváme. Pokud dojde k poptání služby, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze za účelem realizace objednaných služeb (ke komunikaci týkající se plnění smlouvy, vypracování nabídky, objednávky, smlouvy o dílo, vypracování projektové dokumentace, vyřízení potřebných povolení ke stavbě, provedení platby, fakturace či reklamace) a to na základě právního titulu plnění smlouvy.

 

Zpracování Osobních údajů (jméno, příjmení, titul, identifikační číslo, adresa bydliště, fakturační adresa, adresa předmětu díla, telefonní číslo, e-mailová adresa) je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy a pro plnění smlouvy. Osobní údaje získané z titulu právního plnění smlouvy nepodléhají souhlasu s jejich zpracováním.

 

Získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jste-li uchazeč o zaměstnání, zpracováváme Vaše osobní údaje z náborové dokumentace za účelem nabídky zaměstnání v naší společnosti. Tyto osobní údaje zpracováváme do doby odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let.

 

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

 

Veškeré vaše osobní údaje využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a pro plnění smlouvy, chráníme je před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

 

 

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (subdodavatelé) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové plnění předmětu smlouvy. 

 

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

 

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

 

Vaše práva

 

Máte právo kdykoli požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

 

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

 

Pokud se domníváte, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na výše uvedené e-mailové adrese. 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2018.

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw